در کلاسهای فلسفه و کودک، چه نوع سؤالاتی باید مطرح شود؟

نکتة حائز اهمیت این است که بچه‌ها بفهمند سؤال را صرفاً بخاطر خود سؤال نمیپرسند، بلکه باید سؤالا‌تی بپرسند که در پی‌یافتن جواب آن هستند. وادار کردن بچه‌ها به تفکر دربارة ارتباط بین سؤالا‌ت، نه تنها از تعداد سؤالا‌ت کم میکند، بلکه آنها را قادر میسازد تا تفکر بهتری از مسائل زیر ساختی داشته باشند.

نمونه سؤالا‌ت فلسفی

بعنوان نمونه سؤالاتی را با موضوعات و مفاهیم مختلف انتخاب کرده‌ایم که برای استفاده در کلاسهای فلسفه و کودک مناسب هستند...