معرفی چند کتاب داستان داخلی و خارجی

در این قسمت جهت آشنایی علاقمندان تعدادی کتاب داستان داخلی و خارجی که فکری می باشند معرفی می گردد.

نمونه هایی از داستانهای فکری

برای آشنایی بیشتر مخاطبان به نمونه هایی از داستانهای فکری در زیر اشاره می شود: ...

منظور از داستان فکری چیست؟

از آنجا که داستانها یکی از مبانی مهم در رشد تفکر و ارتباط با کودکان هستند، لازم است داستانهای خاصی برای این منظور نگاشته شوند که اصول داستانهای فکری در نگارش آن مورد توجه قرار گرفته باشند.