نشریه فلسفه و کودک، شماره چهارم

شماره چهارم نشریه «فلسفه و کودک» در بهار 1390 زیر نظر آیت الله سید محمد خامنه‌ای و سردبیری مژگان پروینیان منتشر گردید. این نشریه به مقالاتی با موضوع فلسفه و کودک پرداخته است که برخی از آنها عبارتند از: کودک و توان درک مفاهیم فلسفی، ویژگیهای تفکر انتقادی و تربیت فلسفی جوان.

نشریه فلسفه و کودک، شماره سوم

شماره سوم نشریه «فلسفه و کودک» در بهار 1388 زیر نظر آیت الله سید محمد خامنه‌ای و سردبیری مژگان پروینیان به زیور طبع آراسته گردید. این مجله به موضوعاتی از قبیل نقش جنسیت در تربیت عقلانی و فلسفی، خلاقیت عاطفی در کودکان و تولد تفکر فلسفی پرداخته است.

نشریه فلسفه و کودک، شماره دوم

شماره دوم نشریه «فلسفه و کودک» در بهار 1387 زیر نظر آیت الله سید محمد خامنه‌ای و سردبیری مژگان پروینیان به چاپ رسید. این نشریه شامل عناوینی با موضوعات کاربرد سوالات فلسفی، معجزه فلسفه و کودک، تأثیر رنگها بر تفکر و خلاقیت می باشد.

نشریه فلسفه و کودک، شماره اول

اولین شماره نشریه «فلسفه و کودک» در زمستان 1384 زیر نظر آیت الله سید محمد خامنه‌ای و سردبیری مژگان پروینیان منتشر شد. این نشریه مشتمل بر موضوعاتی همچون: آموزش فلسفه به کودکان، اصول داستانهای فکری، دیدگاهها و روشها، فلسفه و کودک در کشورهای مختلف و ... می باشد.

راهنمای نگارش مقالات

این فصلنامة تخصصی فقط مقالاتی را که مربوط به حوزه علوم تربیتی، فلسفه، روانشناسی کودک، آموزش و پرورش و مستند به منابع معتبر باشد، برای چاپ میپذیرد.