تاریخ: 10 خرداد 1399
شماره ۱۹ مجله «فلسفه و کودک» منتشر شد

نوزدهمین شماره دو فصلنامه تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی خانم زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری خانم دکتر طوبی کرمانی به چاپ رسید .

 

در این شماره نشریه، پس از سرمقاله، مطالب زیر به چشم میخورد :


  • انتقادی از سبک معنویت برای کودکان در آمریکا و مبانی کابالایی آن
  • سرشت-نشان ایرانی حکمت متعالیه و کاربرد آن در تحول بنیادین آموزش
  • آموزش حفاظت از محیط‌زیست به کودکان (با تأکید بر آموزه‌های دینی)
  • تفکر مراقبتی در حلقۀ کندوکاو در برنامۀ آموزش «فلسفه و کودک </