تاریخ: 21 مهر 1397
نهمین نشست تخصصی فلسفه و کودک
گروه فلسفه و کودک، نهمین نشست تخصصی خود را با عنوان «معرفی تربیت و یادگیری تفکر و حکمت در آموزش و پرورش» در تالار صدرالمتألهین بنیاد حکمت اسلامی صدرا، در 19 آبانماه 1395 برگزار کرد.

گزارش نهمین نشست تخصصی گروه فلسفه و کودک

«معرفی تربیت و یادگیری تفکر و حکمت در آموزش و پرورش»

گروه فلسفه و کودک، نهمین نشست تخصصی خود را با عنوان «معرفی تربیت و یادگیری تفکر و حکمت در آموزش و پرورش» در تالار صدرالمتألهین بنیاد حکمت اسلامی صدرا، در 19 آبانماه 1395 برگزار کرد. در این نشست که با حضور جمعی از معلمان و علاقمندان به حوزه فلسفه و کودک شرکت داشتند دکتر میترا دانشور، رئیس گروه تفکر دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری سخنان خود را مبنی بر «معرفی حوزه تربیت و یادگیری تفکر و حکمت در آموزش و پرورش» بیان کردند. دکتر دانشور به بررسی جایگاه پرورش تفکر در الگوی هدفمند برنامه درسی ملی و اهداف حوزه‌های تربیت و یادگیری و کاربردی شدن روشهای یاددهی یادگیری به ایراد سخنرانی پرداخت.

ایشان در سخنان خود اظهار کرد: تربیت، فرایند تعاملی زمینه‌ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان می‌باشد، به صورتی که یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به منظور هدایت در مسیر آماده شدن جهت تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد انسانی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی است.

از آنجا که رویکرد برنامه درسی و تربیتی توجه به «فطرت‌گرایی توحیدی» است، اتخاذ آن، به معنای زمینه‌سازی لازم جهت شکوفایی فطرت الهی متربیان از طریق درک و اصلاح مداوم موقعیت آنان به منظور دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است.

منظور از بیان «رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی»، تقویت، توسعه و شکوفایی گرایش الهی در انسان نظیر خداپرستی، حقیقتجویی، گرایش به خیر، فضیلت‌خواهی، زیباگرایی، ابداع و خلاقیت در انسان است که در نتیجه تربیت و کوشش فردی و جمعی به فعلیت میرسد که نمود کاربردی شدن آن در نظام آموزشی در حوزه‌های تربیتی مشاهده میشود.

دکتر دانشور در ادامه بیاناتش به تعریف تفکر به جهت حل مسئله پرداخته و بدان اشاره داشته که تفکر کار ویژه نیرویی به نام «مُفکَّره» است که وظیفه آن جستجو و بیان اطلاعات و معلومات به منظور معلوم کردن یک مسئله مجهول است. و به ذکر صفات و ویژگی‌های منش تفکر و فضایل فکری انسان متفکر پرداخته که چگونه میتواند تألیف براساس طراحی آموزش این نکات صورت گیرد.

تألیف براساس طراحی آموزشی، ترسیم راهی به سوی ادامه یادگیری، اهمیت فعالیتهای بیرون از کلاس،  داده‌های مورد انتظار، فراهم آوردن فرصت ارزشیابی، انسجام محتوا در پرورش روش و منش تفکر را شامل میشود. بنابراین برای پرورش آن، انتخاب محتوای و روش آموزش برای دستیابی به توانایی کاوشگری و حل مسئله ضروری است.

 

دکتر دانشور در پایان به خلاقیتهای معلمان به منظور پرورش خلاقیت، ایده‌سازی در متربیان به نکاتی چند اشاره کرد.


نام
رایانامه
* متن نظر