تاریخ: 23 تير 1397
آموزش تفکر به کودکان

عنوان کتاب: آموزش تفکر به کودکان

نویسنده: رابرت فیشر

مترجمان: مسعود صفایی مقدم ـ افسانه نجاریان

انتشارات: گوزن

تعداد صفحات: 437 صفحه

قیمت: 500/29 تومان


*