تاریخ: 1 خرداد 1397
انتشار شانزدهمین شماره دو فصلنامه «فلسفه وکودک» با درجة آموزشی ـ پژوهشی ـ تحلیلی پاییز و زمستان ۹۶

شانزدهمین شماره دو فصلنامه تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری دکتر طوبی کرمانی به چاپ رسید.

هیئت تحریریه این مجله: آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و دکتر قاسم پورحسن میباشند.

این نشریه با مدیریت اجرایی مژگان پروینیان از مطالب زیر تشکیل شده است:

ـ چرا دوستی؟ طرحی برای پرورش کودکان در جامعه از دکتر رضا ماحوزی

ـ بررسی اثربخشی و کارایی داستانهای مثنوی (دفتر ششم) در «فلسفه و کودک» از زهراستارپناهی و دکتر زینب برخورداری

ـ تأثیر برنامه درسی «فلسفه و کودک» بر پرورش تفکر انتقادی در استفاده از فضای مجازی از دکتر مریم سلگی و ام‌البنین کشاورز رودکی

ـ بررسی مقایسه یی مبانی انسان‌شناسی ابن‌سینا و میتو لیپمن از میثم فلاحی

ـ‌نگاهی انتقادی به محتوای فضاهای مجازی در حلقه‌های کندوکاو فلسفی از دکتر مهرنوش هدایتی و الهام صابری

ـ شیوه های تعمیق باورهای دینی در کودکان از عاطفه سوهانی

ـ بررسی افزایش اثربخشی آموزش «فلسفه و کودک» و نوجوانان در شادکامی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران از مائده یوسفی

در سرمقاله این فصلنامة تخصصی به قلم زهره حسینی آمده است:

در حوادث طبیعی مثل زلزله، وضعیت کودکان از سایر گروههای سنی حساستر و بغبرنجتر است. لطافت روحی کودک باعث میشود تا حادثه تأثیر بیشتری بر روی روح و جسم او بگذارد و کمک به احیای کودکان از اهم اقدامات پس از حوادث است. با کمک گرفتن از روانشناسان، روانکاوان و متخصصین روانشناسی کودک کمکهای بسیاری را میتوان به استحکام شخصیتی و روانی و حتی جسمی کودک کرد تا آرام آرام به وضعیت عادی برگردد.

توجه دادن کودک به طبیعی بودن حادثه و فوایدی که در طبیعت برای این اتفاق ناگوار وجود دارد، مهم است. توجه دادن کودک به سرمنشأ و هستی و قوانین حاکم بر جهان و پرستش و اطاعت از خداوند متعال در همه حال ـ چه نعمت و چه نقمت ـ از وظایف بسیار مهم مربیان و روانشناسان در برخورد با کودکان زلزله است. از برنامه «فلسفه و کودک» میتوان در چنین محیطهایی استفاده مطلوب کرد و با بحثهای جذاب و هدفمند، هم تفکر کودک را ارتقا بخشید و هم پاسخ سؤالات بسیار او را داد و هم به آرامش روانی و اعتماد بنفس کودک کمک کرد.


نام
رایانامه
* متن نظر