تاریخ: 17 اسفند 1395
انتشار سیزدهمین شماره دو فصلنامة «فلسفه و کودک» با درجه آموزشی ـ پژوهشی ـ تحلیلی بهار و تابستان 95

سیزدهمین شماره دو فصلنامه تخصصی «فلسفه و کودک» به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، مدیر مسئولی زهره حسینی خامنه‌ای و سردبیری دکتر طوبی کرمانی در تابستان 95 به چاپ رسید. هیئت تحریریه این مجله: آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، دکتر غلامحسین ابراهیم دینانی، غلامرضا اعوانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر احد فرامرز قراملکی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر علینقی باقرشاهی و دکتر قاسم‌پورحسن میباشند.

این نشریه با مدیریت اجرایی مژگان پروینیان از مطالب زیر تشکیل شده است.

ـ نقد و بررسی نسبی‌گرایی در نظریه تعلیم و تربیتی متیولیپمن از دکتر قاسم پورحسن، فاطمه صمد.

ـ تربیت کودکان درآرمانشهرهای مصلحان و فیلسوفان از میکائیل رسولزاده

ـ بررسی تأثیر آموزش تفکر منطقی بر اعتماد اجتماعی کودکان از سپیده انصافی مهربانی

ـ فلسفه و حقوق کودک از محمدحسین فضائلی

ـ تأثیر داستانهای فکری بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی شهر رشت از مصطفی هدایت.

ـ آسیب‌شناسی توجه به حقوق کودکان در ایران و جهان از معصومه مدور

ـ ‌برنامه درسی آموزش به کودک از منظر فیلسوفان نومفهوم‌گرا از سعید رومانی

در سرمقاله این فصلنامة تخصصی به قلم زهره حسینی آمده است:

در احادیث معصومین علیه السلام آمده است که هفت سال اول کودکی، دوران سیادت و هفت‌سال دوم، دوران اطاعت و هفت سال سوم، دوران وزارت کودک است...

از آنجا که کودک دیروز و جوان امروز میتواند از نخبگان و فرهیختگان فردا باشد، بسیار مهم است که به او کمک شود تا علاوه بر ایفای نقش خانوادگی، نقش اجتماعی متناسب با شأن خود را نیز دارا باشد؛ چرا که در سالهای بعد،  مدیریت فرهنگی و  اجرایی در رشد نظام و پرورش نسلهای جوان برعهده اوست. بنابرین تربیت دینی و قرآنی کودک از همان ابتدا میتواند زمینه‌ساز شکوفایی نتایج مطلوبی در سالهای آیندة علمی و عملی وی باشد و از این طریق الگوی مناسبی برای نسلهای بعدی باشد.


نام
رایانامه
* متن نظر