تاریخ: 11 آبان 1395
نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان

عنوان کتاب: نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان

نوشته: دکتر علی ستاری

انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1393

تعداد صفحات: 166 صفحه

قیمت: 6200 تومان

فلسفه برای کودکان طرفداران زیادی در ایران دارد. با این وجود مبانی فلسفی این برنامه با توجه به مبانی فلسفی حاکم بر نظام تربیتی کشور ما که متأثر از فلسفه تربیت اسلامی است ، مطالعه نشده است. این کتاب مبانی فکری و فلسفی برنامه درسی فلسفه برای کودکان را براساس مبانی فلسفی تربیت اسلامی نقد و بررسی می‌کند. این نقد با تأکید بر حکمت متعالیه صورت گرفته است. شواهد نشانگر اشتراکات و اختلافهایی میان برمانه درسی فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیت اسلامی است.