تاریخ: 31 تير 1394
رفتارهای اجتماعی کودکان
رفتارهای معین اجتماعی در سالهای اول زندگی در بسیاری موارد از سن دو سالگی شکل گرفته و صورتهای مختلفی به خود می‌گیرد.

عنوان کتاب: رفتارهای اجتماعی کودکان

نوشته: نانسی آیزنبرگ

ترجمه: بهار ملکی

انتشارات: ققنوس، تهران ـ چاپ دوم ـ 1384

تعداد صفحات: 183 صفحه

قیمت: 1500 تومان

رفتارهای معین اجتماعی در سالهای اول زندگی در بسیاری موارد از سن دو سالگی شکل گرفته و صورتهای مختلفی به خود می‌گیرد. تفکرات کودکان در مورد احساسات و وضعیت دیگران و استدلال اخلاقی خودشان، همراه با افزای