تاریخ: 31 تير 1394
خانواده و مسائل مدرسه‌ای کودکان
مسأله تربیت مسأله حیات و ممات ملتهاست. بنای آن در خانواده آغاز می‌شود و در جامعه و مدرسه تکمیل می‌گردد. پدری، مادری و معلمی یک مسئولیت‌پذیری است، آنکس حق دارد خود را در معرض این مسئولیت قرار دهد که قادر به ادای آن باشد وگرنه این نوعی ستم و خیانت به امانت خداوند است.

عنوان کتاب: خانواده و مسائل مدرسه‌ای کودکان

نوشته: دکتر علی قائمی

انتشارات: انجمن اولیان و مربیان ـ تهران ـ چاپ پنجم ـ 1387

تعداد صفحات: 373 صفحه

قیمت: 3800 تومان

مسأله تربیت مسأله حیات و ممات ملتهاست. بنای آن در خانواده آغاز می‌شود و در جامعه و مدرسه تکمیل می‌گردد. پدری، مادری و معلمی یک مسئولیت‌پذیری است،