تاریخ: 31 تير 1394
تربیت سالم در خانه
گاهی اوقات تصور می‌شود که جنگ بین تربیت تنبیهی و تربیت آسانگیر تا ابد ادامه خواهد داشت.

عنوان کتاب: تربیت سالم در خانه

نوشته: جین نلسن

ترجمه: محمدجواد فرشچی، ریحانه ایزدی

انتشارات: ساز و کار ـ تهران ـ چاپ سوم ـ 1393

تعداد صفحات: 299 صفحه

قیمت: 500/10 تومان

 

گاهی اوقات تصور می‌شود که جنگ بین تربیت تنبیهی و تربیت آسانگیر تا ابد ادامه خواهد داشت. نه بچه‌هایی که والدین و معلمین بسیار سخت‌گیر و کنترل‌کننده دارند و نه بچه‌هایی که والدین و معلمین آسانگیر دارند، ه