تاریخ: 27 آذر 1391
راهنمای نگارش مقالات
این فصلنامة تخصصی فقط مقالاتی را که مربوط به حوزه علوم تربیتی، فلسفه، روانشناسی کودک، آموزش و پرورش و مستند به منابع معتبر باشد، برای چاپ میپذیرد.

 

*   این فصلنامة تخصصی فقط مقالاتی را که مربوط به حوزه علوم تربیتی، فلسفه، روانشناسی کودک، آموزش و پرورش و مستند به منابع معتبر باشد، برای چاپ میپذیرد.

*   مقالات ارسالی باید مبتنی بر تحقیق و حاوی نکاتی بدیع و ابتکاری باشد، از نظم و انسجام منطقی لازم برخوردار باشد و اصول نگارش زبان فارسی در آن بدقت رعایت شود.

*   ساختار مقاله شامل عنوان، چکیده (حدود 300 کلمه)، واژگان کلیدی (حداکثر هشت واژه)، مقدمه یا طرح بحث، بحث اصلی، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و فهرست منابع باشد . چکیده باید شامل اهداف، روش تحقیق، مهمترین یافته و نتیجه پژوهش باشد.

*    مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی و محل فعالیت   و نیز نشانی بصورت دقیق در برگه‌ای جداگانه ذکر گردد.

*    چنانچه مقاله برگرفته از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.

*    مقالات باید بصورت تایپ شده بر یک روی صفحه تهیه و بهمراه CD مربوطه ارسال شود.

*    رعایت اصول نشانه‌گذاری و ذکر نامهای غیر فارسی بزبان اصلی و نیز برجسته کردن نقل قولها ضروری است.

*   مقالات ارسالی نباید قبلاً در جایی بچاپ رسیده باشد و ارسال آن نیز برای نشریه فلسفه و کودک تعهدی نسبت به چاپ ایجاد نمیکند.

*    مجله از حق تجدید چاپ مقالات و انتشار آنها در سایت فلسفه و کودک برخوردار است.

*    مقالات ارسال شده به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

*    مجله فلسفه و کودک در ویرایش مطالب با حفظ محتوا آزاد است.

*   مسئولیت محتوا و مضمون مقالات بعهده مؤلف است و چاپ آن در این فصلنامه تنها برای عرضه و تلاقی افکار است و دلیل بر تأیید آن نیست.

*   شیوه ارجاعات این مجله بصورت پاورقی است. در اولین ارجاع به هر منبع باید مشخصات کامل آن ذکر گردد و در موارد بعدی تنها نام خانوادگی مؤلف، نام کتاب و شماره صفحه آورده شود.

*    حجم هر مقاله، حداکثر 25 صفحه A4 در محیط Word با فونت 13و قلم BNaznin باشد.


نام
رایانامه
* متن نظر