تاریخ: 21 مرداد 1391
نمونه سؤالا‌ت فلسفی
بعنوان نمونه سؤالاتی را با موضوعات و مفاهیم مختلف انتخاب کرده‌ایم که برای استفاده در کلاسهای فلسفه و کودک مناسب هستند...
بعنوان نمونه سؤالاتی را با موضوعات و مفاهیم مختلف انتخاب کرده‌ایم که برای استفاده در کلاسهای فلسفه و کودک مناسب هستند:

1. چرا مردم فکر میکنند؟

2. چگونه کودکان فکر کردن را آغاز میکند؟

3. آیا تفکر انسان با تفکر حیوان فرق دارد؟

4. آیا میتوان فکر کردن را آموزش داد؟

5. آیا میتوان ابداع و اختراع چیزها را به مردم آموزش داد؟

6. آیا میتوان خلق یک نقاشی خوب یا موسیقی خوب را به مردم آموزش داد؟

7. آیا میتوان به مردم یاد داد که با هوشتر باشند؟

8. آیا تفکر خلا‌ق با دیگر تفکرها فرق دارد؟

9. آیا دو نفر میتوانند داستان مشابهی بنویسند؟

10. آیا پشت تفکر، هدفی وجود دارد؟ همیشه؟ یا گاهی اوقات؟

11. اگر سیاه فاقد رنگ است پس سفید چیست؟

12. آیا سیاه مطلق یا سفید مطلق وجود دارد؟

13. آیا دوست داشتی در دنیایی زندگی کنی که همه چیز رنگ خاکستری داشت؟

14. چرا مردم رنگها را دوست دارند؟

15. چرا مردم برخی رنگها را بر برخی دیگر ترجیح می‌دهند؟

16. آیا مطمئن هستی، چیزی که دیدی واقعاً اتفاق افتاده؟ یا اینکه در موردش اشتباه هم میکنی؟

17. آیا مطمئن هستی چیزی که میشنوی واقعاً اتفاق افتاده است؟

18. آیا مطمئن هستی چیزی که احساس میکنی واقعاً رخ داده است؟

19. آیا به وجود خود مطمئن هستی؟

20.آیا میتوانی فکر کنی؟

21. آیا حیوانات هم فکر میکنند؟

22. آیا حرفهایی هستند که همیشه درست باشند؟

23. آیا نوزادان هم یاد میگیرند؟

24. آیا یاد گرفتن برخی چیزها مهمتر از برخی دیگر هستند؟ نام ببرید؟

25.آیا اشیاء واقعاً به شمارش در می‌آیند یا اینکه مردم آنها را به عدد در می‌آورند؟

26. آیا مردم فقط باید موضوعات با ارزش را بخوانند؟

27.آیا مطمئن   هستید که فردا خورشید طلوع میکند؟ چرا؟ یا چرا نه؟

28. طول لحظه چقدر است؟ آیا زمان از لحظه‌ها تشکیل شده است؟

29. آیا کار میتواند بازی هم باشد؟

30. تفاوت بین اختراع و کشف چیست؟

31. تصویر خوب چیست؟

32. اگر کسی کار نکند آیا باید تنبیه شود؟ چرا؟

33. آیا بهتر نبود همة افراد در دنیا به یک زبان صحبت میکردند؟

34. آیا میتوانیم بدون پول زندگی کنیم؟

35. چرا پرندگان پرواز میکنند؟

36. چرا آسمان آبی است؟

37. اگر ساعت نبود آیا زمان وجود داشت؟

38. آیا میتوانیم بدون ساعت زندگی کنیم؟

39. پرندگان چطور ارتباط برقرار میکنند؟

40. آیا چیزهای جدید بهتر از چیزهای قدیمی هستند؟

41. آیا زمان، گاهی اوقات آرامتر و گاهی اوقات سریعتر پیش میرود؟

42. اگر در غاری در ته زمین زندگی میکردید چگونه به زمان پی میبردید؟

43. برگ درختان معمولا‌ً در پاییز میریزد، اگر برگها در بهار بریزند، آیا زودتر ریخته‌اند یا دیرتر؟

44. آیا همیشه دروغ گفتن بد است؟

45. آیا میتوان همواره راست گفت؟

46. آیا تنبیه کودکان کار درستی است؟

47. آیا گوش نکردن به حرف والدین، کاربدی است؟

48.آیا باید قرض را پس داد؟

49. اگر به کسی کمکی کرده باشیم، آیا باید متوقع باشیم که جبران کند؟

50. قویترین فرد در مدرسه کیست؟

51. آیا ثروتمندان، قویتر از فقرا هستند؟

52. آیا افراد با هوش، قوی هستند؟

53. اگر شما با هوشتر از فرد دیگری هستید، آیا این بدان معناست که شما فرد بهتری هستید؟

54. آیا تحصیل، فرد را باهوشتر میکند؟


نام
رایانامه
* متن نظر