تاریخ: 15 بهمن 1387
اندیشه خلاق
انسان موجودی است ناشناخته ، وجودی است عجیب و پیچیده و بالاخره مخلوقی است بی نهایت و با ابعادی بی شمار .این هزار توی بی انتها با پیگیری و کنکاش مداوم به کشفیاتی از خود دست یافته است اگر چه محدود ولی بسیار راه گشا ...

عنوان کتاب : اندیشه خلاق

نوشته : تام وجک

ترجمه : مهین دخت پزشک پور

انتشارات : سازوکار

 قیمت : 15000


انسان موجودی است ناشناخته ، وجودی است عجیب و پیچیده و بالاخره مخلوقی است بی نهایت و با ابعادی بی شمار .این هزار توی بی انتها با پیگیری و کنکاش مداوم به کشفیاتی از خود دست یافته است اگر چه محدود ولی بسیار راه گشا .در این میان یکی از مهمترین آنان اینکه: هر یک از این هزار ، هم ظرف است و هم مظروف . هم استعداد است یعنی کشف شدنی است و قابل بسط و هم توانایی است یعنی قابلیت ظهور داردو سیر رشد یا ضعف.

کتاب حاضر از 17 فصل تشکیل شده که برخی از آنها از این قرارند:
بهتر اندیشیدن و اندیشه برتر و بهتر ، تمرکز، برازندگی و زیبایی فکر، ورزش فکری ، خلاقیت و سازندگی و حل مسائل و معما ها.

نام
رایانامه
* متن نظر