راهنمای نگارش مقالات

این فصلنامة تخصصی فقط مقالاتی را که مربوط به حوزه علوم تربیتی، فلسفه، روانشناسی کودک، آموزش و پرورش و مستند به منابع معتبر باشد، برای چاپ میپذیرد.