تازه های خبری

هر علمی متناسب با هدف و مقصود، روش تدریس خاصی را می‌طلبد ... بنابراین، پرورش علم در حوزه فلسفه و کودک، نخستین گام برای تدریس مبتنی بر هدف و مقصود و طراحی سنجیده و آگاهانه در الگوی تدریس این علم خواهد بود.